مقام

ظرفیت انبار

تک ستاره ⭐

اطلاعات تماس: ✔️

نوع بیزینس(شرکت خرید و فروش , کارخونه ..): ✔️

وضیعت مالکیت محل کار:

عکس از محل کار:

برسی گواهینامه:

برسی تولید یا ظرفیت واردات:

تایید محصولات اصلی:

تایید ویدیو های ارسال شده ( تامین کننده):

نمونه یا سمپل کالاها:

دریافت سابقه کار:

گزارش واردات:

رزومه:

رایگان

انجام مراحل..
دو ستاره ⭐ ⭐

اطلاعات تماس: ✔️

نوع بیزینس(شرکت خرید و فروش , کارخونه ..): ✔️

وضیعت مالکیت محل کار: ✔️

عکس از محل کار: ✔️

برسی گواهینامه: ✔️

برسی تولید یا ظرفیت واردات:

تایید محصولات اصلی:

تایید ویدیو های ارسال شده ( تامین کننده):

نمونه یا سمپل کالاها:

دریافت سابقه کار:

گزارش واردات:

رزومه:

رایگان

انجام مراحل..
سه ستاره ⭐ ⭐ ⭐

اطلاعات تماس: ✔️

نوع بیزینس(شرکت خرید و فروش , کارخونه ..): ✔️

وضیعت مالکیت محل کار: ✔️

عکس از محل کار: ✔️

برسی گواهینامه: ✔️

برسی تولید یا ظرفیت واردات: ✔️

تایید محصولات اصلی: ✔️

تایید ویدیو های ارسال شده ( تامین کننده): ✔️

نمونه یا سمپل کالاها: ✔️

دریافت سابقه کار: ✔️

گزارش واردات: ✔️

رزومه: ✔️

رایگان

انجلم مراحل..